Vše pro zajištění kvality a bezpečnosti potravin
Vše pro zajištění kvality a bezpečnosti potravin

Aktuality

Nová verze normy IFS Food č.8

V dubnu 2022 vydala společnost IFS Management návrh nového znění normy IFS Food, verze č.8. Odůvodnila to tím, že je nutné zapracovat nové požadavky Codex Alimentarius a připravovanou normu ISO 22003-2 pro produktové a procesní standardy.

Navrhované změny se týkají jak požadavků, tak systému posouzení (tzv. protokolu auditu). V něm opět dojde ke změně definice "B" odchylek, požadavky uvedené v doktríně se začlení do normy samotné, atd.

Pokud jde o změny požadavků, tak mne zaujaly například následující návrhy:

 • Zákaz umělých řas / umělých nehtů;
 • Nový přístup k validaci systému HACCP;
 • Validace vhodnosti a funkčních bariér obalových materiálů
 • Prevence chemické kontaminace pomocí řízení všech chemických látek v provozu (označování, skladování, manipulace);
 • Vytvoření plánu údržby výrobních budov a skladů;
 • Ověření správnosti vlastních laboratorních metod – porovnáním s akreditovanou laboratoří minimálně jednou ročně;
 • Povinné školení osob v týmu pro řízení krizí a stahování produktu z trhu;

V tuto chvíli je možnost se k návrhům vyjadřovat. Po projednání výsledků ve výborech IFS naplánuje společnost IFS Management další kroky.

Očekávané vydání verze č.8 bylo z důvodu suspendace IFS ze strany GFSI posunuto. Očekáváme vydání nové verze v březnu nebo dubnu 2023 po ukončení suspendace.

Návrh IFS Food verze 8 (v současnosti pouze v angličtině) lze nalézt na domovské stránce IFS .

 

Nová verze normy BRC Food č.9

V srpnu 2022 byla oficiálně publikována nová verze č.9 normy BRC Food. Audity dle této verze budou povinné od 1.2.2023.

Norma obsahuje několik nových požadavků, u řady požadavků došlo ke zpřesnění, doplnění.

Mezi hlavní změny patří např.:

 • Nový přístup k validaci systému HACCP a validaci kontrolních bodů ;
 • Podrobnější popis zdrojů možné kontaminace cizími předměty, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost (přenosná ruční zařízení, vyvýšené lávky)
 • Nové požadavky pro výrobní zařízení (nákup, návrh a konstrukce, skladování, požadavky na mobilní a statická zařízení a zařízení pro nabíjení baterií)
 • Nové požadavky pro řízení chemických látek, dřeva a rentgenových detektorů
 • Řízení odpadu v prostorách s otevřeným produktem
 • Nové požadavky na interní laboratoře, postupy pro vzorkování produktů, práce s nejistotou laboratorních metodik
 • Požadavky na plastové závěsy a mobilní stěny v zónách s vysokým rizikem nebo vysokou péčí
 • Aplikace plánu pro pozitivní změnu kultury kvality bezpečnosti potravin
 • Požadavky na hodnocení dodavatelů služeb
 • Dosledovatelnost potištěných obalů a etiket, produktů pro prodej zaměstnancům a na charitu
 • Nové požadavky pro závody, které provádí první zpracování zvířat
 • Nové požadavky pro výrobu krmiv pro hospodářská zvířata a pro výrobu medikovaných krmiv pro domácí zvířata

Nová verze 7 normy IFS FOOD

Dne 6.10.2020 byla oficiálně publikována nová verze č.7 normy IFS Food.

Větších změn doznal tzv. certifikační protokol auditu, naopak v oblasti požadavků se příliš změn neobjevilo.

 

Nejvýznamnější změny v protokolu (auditních postupech) jsou následující.

 1. Audit by měl být méně zaměřený na papírovou činnost. 50% certifikačního auditu tak musí být realizováno v provozu. Do provozu se kromě výroby zahrnují také sklady, údržba, laboratoře, sociální zázemí, venkovní areál, vývoj.
 2. Audity se dále provádějí na roční bázi, novinkou však je, že minimálně každý třetí audit musí být proveden jako neohlášený.
 3. Byl lépe popsán rozdíl mezi obchodovaným zbožím, částečným a plným outsourcingem výrobních procesů. V návaznosti na to pak popsána pravidla pro kontrolu těchto výrobků a procesů.
 4. Změnila se klasifikace odchylek. Tzv, „B“ odchylky už dále nebudou odchylkami, ale pouze upozorněním na slabší místo s varováním dobudoucna. Redukce 5 bodů za vystavení „B“ upozornění nicméně zůstává zachována. Není však nezbytně nutné přijímat nápravu a nápravné opatření.
 5. Vyplněný akční plán již nebude dostatečným důkazem pro  vypořádání neshod a odchylek zjištěných při auditu. Systém vypořádání bude obdobný jako u normy BRC. Certifikovaná společnost musí v akčním plánu popsat způsob nápravy i nápravného opatření na kořenovou příčinu. K nápravám je nutné rovněž zaslat objektivní důkazy. Termín pro zaslání bude maximálně 4 týdny od předání akčního plánu auditorem.

 

Nejvýznamnější změny v požadavcích jsou následující:

 1. Podrobný popis požadavků pro plný nebo částečný outsourcing. Například definování podmínek pro výběr a odsouhlasení dodavatele, monitoring outsourcovaných výrobků, atd.
 2. Nový požadavek na implementaci tzv. kultury bezpečnosti potravin.
 3. Upřesnění požadavků na bezpečné praní ochranných oděvů.
 4. Jasná definice zodpovědnosti výrobce potravin za ověřování bariérových vlastností obalů pro jednotlivé typy vyráběných produktů. Například pomocí následujících testů nebo jejich kombinací (organoleptické testování, skladové zkoušky, chemické analýzy, migrační analýzy).
 5. Konkrétní pojmenování možných zdrojů fyzikální kontaminace, kterým je potřeba věnovat náležitou pozornost. Jedná se například o kontaminanty z prostředí, oleje nebo kapající kapaliny ze strojů, prach, nástroje a nářadí, potrubí, pochozí lávky, pochozí plošiny, žebříky atd.
 6. A další drobné změny.

Nová verze normy BRC Food, verze č.8

 

1.8.2018 byla vydána nová verze č.8 normy BRC (Global Standard Food). Audity, které budou probíhat od 1.2.2019, již musí být provedeny podle této verze.

Mezi hlavní změny je možné zařadit:

 • Vytvoření nové kapitoly požadavků, která se zabývá mikrobiologickým monitoringem hygieny výrobního prostředí, povinností nastavit kontrolní limity v tomto prostředí pro patogeny a bakterie způsobující kažení potravin, nápravná opatření, přezkoumání atd.
 • Nové požadavky plánování rozvoje a zlepšování kultury společnosti.

 • Změny v plánování interních auditů

 • Nová kapitola požadavků pro společnosti obchodující s jinými potravinami

 • Doplnění požadavků na CIP čištění

 • Nový požadavek na testování průběžných vah a on-line monitorovacích zařízení

 • Doplnění požadavků na kontrolu obalového materiálu

 • Nová kapitola požadavků pro výrobce PET FOOD

Nová verze č.6.1. a č.7 normy IFS FOOD

V listopadu 2017 byla publikována nová verze normy IFS č. 6.1, která vstoupí v platnost od 1. července 2018. Hlavní změnou je přidání tří nových požadavků, které se týkají falšování potravin a modifikace požadavku na řízení alergenů.

Vydání verze č.7 bylo již poněkolíkáté posunuto a nedojde k němu dříve než koncem roku 2019. Očekává se, že dojde k následujícím změnám:

1. Odpovědnost vrcholového vedení

- Vyšší zaměření na odpovědnost vrcholového vedení

- Posílení interní i externí komunikace v souvislosti s řízením změn a s požadavky zákazníků

- Odpovědnost za udržování platnosti certifikace se přesune na certifikovanou firmu

2. Systém řízení kvality a bezpečnosti potravin

- Zjednodušení požadavků na dokumentaci

- HACCP se více přiblíží dokumentu CODEX Alimentarius

- Zavedení programů nezbytných předpokladů a ovládacích opatření

4. Plánování a proces výroby

- Rozšíření požadavků na obalový materiál (aplikace požaadaavků již v rámci vývoje, ale také během dopravy a v samotném kroku balení)

5. Měření, analýzy, zlepšování

- Vyjasnění termínu nápravné opatření

6. Obrana potravin (Food defence)

- Zjednodušení požadavků, zaměření na operační řízení

Nová verze certifikačního schématu FSSC 22000

Na konci roku 2016 byla vydána nová verze 4.1 certifikačního schématu pro bezpečnost potravin FSSC 22000. 

Všechny certifikované závody musí být auditovány podle verze 4.1 od 1. ledna 2018.

Nejdůležitější změny se týkají následujících oblastí:
 zavedení modulu provádění neohlášených auditů
 zavedení kritických neshod
 implementace požadavků na obranu závodu (Food defence)
 implementace požadavků na prevenci před falšováním potravin
 standardizování auditní zprávy

Neohlášené audity IFS Food. Unannounced IFS audits

 

V únoru 2016 byl jako dovětek k normě IFS vydán dokument „Audit protocol for unannounced audit“ neboli "Postup pro provádění neohlášených auditů". Je doplňkem stávající normy IFS FOOD verze č.6 a je možno jej stáhnout na stránkách www.ifs-certification.com.  Dokument popisuje pravidla pro provádění neohlášených auditů normy IFS FOOD.

Každá certifikovaná společnost má nyní 2 možnosti zvolit si tzv. model ohlášených certifikačních auditů nebo neohlášených certifikačních auditů. V případě zvolení neohlášených auditů bude audit  bez ohlášení provedený v certifikačním okně [ -16 týdnů; + 2 týdny], od tzv. due date, tj. data, kdy byl proveden první certifikační audit. Postup bude stejný jako u ohlášených auditů. Neohlášené audity bude možno provádět od 1.10.2016, od toho data budou pozastaveny tzv., „Food check“ audity, což byl jakýsi předchůdce těchto auditů. 

K neohlášeným auditům je nutno se přihlásit nejpozději 16 týdnů od tzv. „due date“ termínu! Přihlášku je nutno obnovovat každý rok, volbu možno provést i pro úplně první certifikační audit IFS. 

Příklad výpočtu. 1 certifikační audit byl proveden 1.11.2014, due date tedy bude vždy 1.11. v příslušných letech. 2 audit (ohlášený) byl 25.10.2015, původní certifikační okno bylo 6.9.2015 až 15.11.2015. 3 audit (pokud bude neohlášený) musí proběhnout mezi 12.7.2016 a 15.11.2016.

Neohlášený audit musí být provedený v po sobě následujících dnech (není možná pauza mezi prvním a dalšími dny auditu). Auditovaná společnost má možnost si zvolit 10 pracovních dnů, kdy nechce, aby byl audit proveden (dovolená, zákaznický audit atd.). Těchto 10 dnů může být rozděleno do maximálně 3 období. A dále zvolí tzv. neoperační dobu, kdy není možno audit provést (kdy se nevyrábí). 

Nutno uvést kontaktní osobu pro audit. Po příjezdu auditora a krátké revizi dokumentace se začíná auditem výroby, teprve poté následuje úvodní jednání s managementem společnosti. Pokud má auditovaná společnost v rámci rozsahu certifikace více skupin výrobků s rozdílnými HACCP koncepty a pokud během neohlášeného auditu nebude probíhat výroba některé ze skupin těchto výrobků, je nutno provést další rozšiřující audit, který už bude ohlášený. 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace